Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".

STAP VOOR STAP NAAR DE TOP VAN JE KUNNEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Matterhorn Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van Matterhorn Coaching;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Matterhorn Coaching betreffende een overeengekomen dienstverlening als individuele begeleiding, dagbesteding, coördinatie, advies, coaching, een training, workshop, lezing of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Matterhorn Coaching en opdrachtgever waarop Matterhorn Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Matterhorn Coaching voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 • Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • De door Matterhorn Coaching gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Matterhorn Coaching behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Matterhorn Coaching beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Matterhorn Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Matterhorn Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • Matterhorn Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Matterhorn Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen Matterhorn Coaching en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 • Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Matterhorn Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

Artikel 7. Opzegging

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen;
 • Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat Matterhorn Coaching haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Gebreken, klachtentermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Matterhorn Coaching;
 • Indien een klacht gegrond is, zal Matterhorn Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor Matterhorn Coachingv of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Matterhorn Coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 9. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 • Indien Matterhorn Coaching met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Matterhorn Coaching desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Matterhorn Coaching mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Matterhorn Coaching kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
 • Voor reiskosten wordt, mits anders overeengekomen, het tarief voor onbelaste reiskosten gedeclareerd.

 

Artikel 10. Betaling

 • Betaling vindt slechts plaats na facturering van Matterhorn Coaching aan opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 8 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is Matterhorn Coaching gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is Matterhorn Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Matterhorn Coaching gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Matterhorn Coaching aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van Matterhorn Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Matterhorn Coaching.
 • Matterhorn Coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Matterhorn Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Matterhorn Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Matterhorn Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Matterhorn Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Matterhorn Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Matterhorn Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Matterhorn Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 • Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. is de rechter in de woonplaats van Matterhorn Coaching bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Matterhorn Coaching het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.matterhorncoaching.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Voor personen die zichtbaar zijn op deze website is toestemming van de (ouder/verzorger van de) geportretteerden verkregen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.